Privacyverklaring

Artups heeft voor haar informatieverstrekking persoonsgegevens van derden nodig. Hierover willen wij graag duidelijk en transparant zijn. In dit privacy statement vindt u het antwoord op de belangrijkste vragen over onze verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd, adres of e-mailadres. Wanneer deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreekt men over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en deelnemers aan trainingen die wij per email via een nieuwsbrief op de hoogte willen brengen van activiteiten en evenementen die door artups worden georganiseerd. Dit betreft met name aankondiging van nieuwe trainingen, c.q. workshops voor de creatieve, culturele en maatschappelijke sector.

Worden ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt?

Nee, wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, zoals het BSN nummer, of gegevens met betrekking tot gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of religie. Een rekeningnummer wordt wel verwerkt bij de aanmelding voor een workshop of training of event, i.v.m. betaling en/of factuur.

Hoe wordt met de persoonsgegevens omgegaan?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk bewaard, uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken en ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen om de informatie die wij verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Alleen de eigenaar van artups heeft toegang tot deze informatie. Dit doet ze alleen als ze de gegevens nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen en als ze u ondersteunen bij een probleem of vraag van u.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Uw gegevens worden zolang bewaard als u zelf aangeeft op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij?

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

•E-mailadres (verplicht)

•Voornaam (optioneel)

•Achternaam (verplicht)

•Adres (verplicht)

•Postcode (verplicht)

•Bankrekeningnummer (verplicht)

•Naam van het bedrijf waar u werkt

•Functienaam

•Of vakdiscipline (binnen de kunst)

Hoe wordt omgegaan met foto’s?

Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn. Voor onze foto’s gebruiken we de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. We maken een afweging tussen het belang van onze site en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde. We mogen dus wel portretten maken, zolang deze niet te veel het privacybelang van de geportretteerde schaden. Als we de grondslag gerechtvaardigd belang niet kunnen gebruiken dan vallen we terug op de grondslag toestemming waarin de gefotografeerde persoon toestemming geeft om de foto te gebruiken.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen?

De wet schrijft het ‘recht om vergeten te worden’ voor. Personen en organisaties kunnen altijd aangeven via e-mail, via de website of via de telefoon, dat men geen prijs meer stelt op toezending van informatie. De gegevens worden dan verwijderd.

Worden persoonsgegevens vertrekt aan andere partijen?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u contact opnemen via info@artups.nl.

Afmelden

Iedereen die geen interesse meer heeft in de activiteiten of nieuwsbrief van artups kan zich daarvoor afmelden door een mail te sturen naar: info@artups.nl. Wij verwijderen dan vervolgens uw gegevens uit ons bestand.

Wijzigingen privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om ons privacybeleid te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.